System ERP - najlepsza inwestycja w rozwój Firmy


System ERP Streamsoft Prestiż poddany został audytowi przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.

Przedmiotem audytu systemu ERP było stwierdzenie jego zgodności z ustawą o rachunkowości i obejmował 
swoim zakresem następujące zagadnienia z obszarów prowadzenia ewidencji księgowej:

  • dokumenty obrotu magazynowego, PZ,WZ, wycenę towarów, wiekowanie zapasów.
  • dokumenty obrotu kasowo bankowego, KP,KW, rozliczania różnic kursowych, wyceny środków pieniężnych.
  • rozliczeń międzyokresowych
  • środków trwałych
  • rozrachunków
  • sporządzania zestawień obrotów i sald kont
Audyt wykazał generalną zgodność funkcjonowania systemu ERP Streamsoft Prestiż z przepisami Ustawy o rachunkowości , tym samym
uzyskał potwierdzenie tego faktu certyfikatem.


zgodność z ustawą o rachunkowości


Każdorazowo przy wdrożeniu systemu ERP Streamsoft Prestiż otrzymują Państwo gwarancję że zakupiony i wdrożony system informatyczny stosowany w ksiegowości zapewnia pełną zgodność z Ustawą o Rachunkowości a procedury dotyczące prawidłowości emisji dokumentów (faktury, e-deklaracje, odwrotne obciążenie VAT) zawarte w systemie są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

 


 Powrót