System ERP - najlepsza inwestycja w rozwój Firmy

System zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP - Streamsoft Prestiż

 

Streamsoft Prestiż jest zintegrowanym, wielomodułowym systemem, przeznaczonym dla firm działających w dowolnej branży. Jego główną cechą i zaletą jest rozbudowany moduł zarządzania produkcją.

Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy ERP pozwala na swobodny rozwój firmy, gdyż w dowolnym momencie może on zostać rozbudowany o kolejne moduły lub stanowiska, które będą niezbędne do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

W modułowym systemie zintegrowanym jakim niewątpliwie jest StreamSoft Prestiż wszystkie moduły współpracują ze sobą, dzięki wspólnej bazie danych. W systemie tym nietrzeba przenosić (importować) danych między programami lub stanowiskami komputerowymi , dane dostępne są zawsze dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia.
Wykorzystanie systemu nawet w bardzo dużych przedsiębiorstwach nie będzie stanowiło problemu, gdyż system może przetwarzać duże ilości danych, a ponadto wykorzystanie bazy SQL zapewnia dużą odporność na awarie.

  System jest ciągle rozwijany, pojawiają się nowe funkcjonalności wraz z dostosowywaniem systemu do zmian przepisów prawnych. System jest również dostosowany do przepisów Unijnych, dzięki czemu można wystawiać dokumenty dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz korekty do nich, faktury wewnętrzne, faktury zaliczkowe i faktury końcowe.
System Streamsoft Prestiż umożliwia również wysyłanie formularzy do systemu e-Deklaracje.

 Lista modułów w systemie Streamsoft Prestiż

 • Zarządzanie produkcją
 • Handlowo-Magazynowy
 • Logistyka Magazynowa
 • CRM Zarządzanie kontaktami
 • Kadry i Płace
 • Zamówienia internetowe
 • Środki Trwałe
 • Wyposażenie
 • Kasy fiskalne
 • ABI Business Intelligence
 • Akwizycja, Vanselling
 • Serwis

Zarządzanie produkcją:

 

Moduł Zarządzanie produkcją systemu StreamSoft Prestiż przeznaczony jest do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Pozwala on ograniczyć koszty produkcji, gdyż wspomaga on planowanie, wykonanie, kontrolę i analizę wszystkich etapów produkcji.
  Wykorzystanie modułu zapewnia skrócenie średniego czasu wykonywania zlecenia produkcyjnego, pozwala zoptymalizować obciążenia dzięki graficznemu sterowaniu gniazdami produkcyjn, pozwala na analizę produkcji w toku jej trwania.

Moduł zarządzanie produkcją pozwala również na zmianę zamówień w dowolnym momencie cyklu produkcyjnego, można w nim zaplanować ilość potrzebnego materiału jak i możliwości produkcyjne.
Moduł może przechowywać dane związane z technologią produkcji, by w późniejszym czasie można było do nich wprowadzić zmiany.


System ERP obsługuje następujące rodzaje produkcji:

 • Produkcja na magazyn
 • Produkcja na zamówienie
 • Montaż na zamówienie
 • Projektowanie na zamówienie
 • Produkcja potokowa
 • Produkcja seryjna
 • Produkcja masowa
 • Produkcja jednostkowa
 • Produkcja pull - tzw."szczupłe produkowanie"
 • Produkcja push - tradycyjne planowanie i sterowanie

metody wdrożeń systemów zintegrowanych

 

Techniczne Przygotowanie Produkcji TPP

Funkcjonalność ta pozwala na wprowadzanie, modyfikowanie oraz na przechowywanie danych wykorzystywanych w technologii produkcji. Definiowane są struktury produktów, rodzaje operacji technologicznych, kart pracy z czynnościami, przeprowadzana jest również wstępna kalkulacja kosztów produkcyjnych.

Podstawowe funkcjonalności w obszarze TPP:

 • Technologia produkcyjna - definiowanie technologii na nowe wyroby (technologie w przygotowaniu), na wyroby aktualnie produkowane (technologie aktywne) oraz przechowywanie technologii na wyroby wycofane z produkcji (technologie archiwalne)
 • Operacje technologiczne - definiowanie podstawowych operacji procesu produkcyjnego (operacje główne) oraz operacji zastępczych - wspomagających procesy kooperacji (operacje alternatywne)
 • Technologia wiodąca - w przypadku, gdy w przedsiębiorstwie dla jednego wyrobu istnieje kilka technologii, można wskazać technologię wiodącą według której, w określonym czasie, będzie przebiegać produkcja wyrobu gotowego
 • Grupowe zmiany w technologii - zmiana ilości dla wybranych materiałów, zamiana istniejących materiałów i półproduktów na inne, rejestrowanie wprowadzonych zmian w postaci historii zmian
 • Kalkulacja kosztów produkcyjnych - przeprowadzana zarówno po każdym etapie realizacji zlecenia produkcyjnego jak również po jego zakończeniu, w celu porównania kosztów planowanych z rzeczywistymi.
 • Karty pracy - dla każdej operacji technologicznej można określić w systemie listę czynności do wykonania

Planowanie produkcji

Planowanie produkcji jest procesem, którego zadaniem jest ustalenie zadań dla jednostek produkcyjnych i niezbędnych zasobów potrzebnych do ich zrealizowania. Plan tworzony jest na podstawie danych z TPP, prognoz sprzedaży, zamówień od klientów oraz bieżących stanów magazynowych.
Można również zdefiniować własne plany lub wykorzystać zaimportowane plany z innych źródeł. Istnieje możliwość rejestrowania historii zmian planów i w razie zmian można podać powód tej zmiany, by w późniejszym czasie wiedzieć co zostało zmienione i dlaczego.

technologia produkcji

Podstawowe funkcjonalności planowania produkcji:

 • Planowanie zdolności produkcyjnych - oparte jest na analizie zdolności produkcyjnych gniazd roboczych i jednostek roboczych. Do analizy obciążenia jednostek roboczych wykorzystuje się zmianowe kalendarze jednostek roboczych. Planowanie jednostek roboczych wspomagane jest przez import danych o absencjach pracowników produkcyjnych z modułu kadrowo-płacowego
 • Planowanie potrzeb materiałowych - pozwala na oszacowanie, kiedy mogą się pojawić ewentualne niedobory materiałów. W efekcie planowania potrzeb materiałowych, powstaje w module plan dostaw materiałów, który można wysłać do dostawców. Podczas planowania użytkownik może uwzględnić dostawy w drodze oraz zdefiniować dodatkowe parametry przypisane do dostawcy lub do kontraktu, mające wpływ na termin rozpoczęcia produkcji wyrobu
 • Horyzont czasowy w planowaniu - plan produkcji może zostać przygotowany w różnym ujęciu czasowym i stopniu szczegółowości. Plan strategiczny pokazuje ile i jakich wyrobów chcemy wyprodukować w okresie jednego roku lub kilku lat. Plan taktyczny pokazuje produkcję w ujęciu miesięcznym i tygodniowym. Plan operacyjny, najbardziej szczegółowy, informuje o konkretnych dniach i zmianach, na których produkcja będzie realizowana. W planie operacyjnym można również uwzględnić dodatkowe zamówienia klienta, których nie dało się przewidzieć w planie strategicznym i taktycznym
 • Symulacja wykonania zlecenia produkcyjnego - metoda symulacji pozwala na sprawdzenie aktualnie dostępnych zasobów materiałowych i produkcyjnych oraz określenie, czy można rozpocząć produkcję w planowanym terminie czy nie. Podstawą przeprowadzenia symulacji jest plan produkcji i zamówienia klientów. Dzięki temu mechanizmowi użytkownik może sprawdzić wiele czynników, zanim podejmie decyzję o przystąpieniu do produkcji.

planowanie zleceń produkcyjnych streamsoft

 

Sterowanie produkcją

Funkcjonalność ta odpowiada bazie wiadomości zawierającej informacje o aktualnym zaawansowaniu realizowanych zleceń produkcyjnych, obciążeniu zasobów pracy, pozwala na ustalenie harmonogramu pracy dla poszczególnych stanowisk jak i dla pracowników produkcyjnych.
W programie istnieje możliwość porównania planowanych wartości z otrzymywanymi, gdyż rejestruje on dane dotyczące realizacji produkcji a co za tym idzie prawidłowe rozliczanie produkcji.

 

Sterowanie produkcją za pomocą metody  KANBAN

W systemie Streamsoft Prestiż możliwe jest sterowania produkcją metodą KANBAN.
Metoda ta polega na realizacji procesu produkcji z wykorzystaniem kart KANBAN. Karty KANBAN są to zazwyczaj karty katalogowe zawierające takie informacje jak nazwa półproduktu/ podzespołu, numer, ilości zawarte w opakowaniu, miejsce składowania oraz kod kreskowy.

O zastosowaniu metody Kanban dowiedzą się Państwo na organizowanych konferencjach z cyklu : Konferencja "Informatyka w produkcji"   a także w osobnym artykule przedstawiającym zastosowania sterowania produkcją w jednej z firm. sterowanie produkcją metodą kanban.

Uwalnianie zleceń i rejestracja produkcji:

 • Realizacja zlecenia produkcyjnego - uwalnianie zleceń produkcyjnych realizowane jest na dwa sposoby: szybkie generowanie zleceń z poziomu technologii, z pominięciem zaawansowanego planowania zdolności produkcyjnych oraz generowanie zleceń z poziomu planowania produkcji, w oparciu o dane dotyczące obciążenia zdolności produkcyjnych oraz dostępności zasobów materiałowych
 • Rejestracja produkcji poprzez Meldunki zwrotne i sposoby składania - dostarczają informacji dotyczących produkcji w toku. Umożliwiają śledzenie realizacji zlecenia produkcyjnego na każdym etapie produkcji. Generują dokumenty RW i PW, np. z magazynu produkcji w toku na magazyn wyrobów gotowych lub inny wybrany magazyn, z jednoczesną wyceną wyrobu. Sposoby składania meldunków:
  • za pomocą stacji roboczej - możliwość zastosowania czytnika kodów kreskowych, przyspieszającego wyszukiwanie np. odpowiedniej operacji ze spisu
  • za pomocą autonomicznych czytników kodów kreskowych - czytniki zlokalizowane są niezależnie od stanowiska komputerowego, umożliwiają automatyczne potwierdzanie wykonania czynności na produkcji
  • za pomocą paneli dotykowych - znacznie przyspieszają i upraszczają składanie meldunku, są łatwe w obsłudze i nie absorbują uwagi pracownika. Dane wprowadzone poprzez panel automatycznie zapisują się w module Zarządzanie produkcją
  • za pomocą komputerów przenośnych typu PDA - meldowanie wykonania operacji technologicznej wraz z listą czynności do operacji realizowane jest za pomocą urządzeń typu PDA, bezpośrednio na stanowisku produkcyjnym
 • Grupowe meldowanie - meldowanie wykonania operacji technologicznej wraz z listą czynności do operacji realizowane jest za pomocą urządzeń typu PDA, bezpośrednio na stanowisku produkcyjnym

 

Kontrola jakości

W module możliwe jest przeprowadzenie kontroli jakości poprzez dowolnie zdefiniowane karty kontroli. Kontrola jakości obejmuje
sprawdzenie zadanych parametrów kontrolnych wyrobu które kwalifikują wyrób jako spełniający założone normy produkcyjne.

Możliwe jest również rejestrowanie przestojów lub braków w całym procesie wytwarzania.


Zakres kontroli jakości w Streamsoft Prestiż:

 • Obsługa numerów seryjnych - pełna kontrola jakości
 • Obsługa dokumentacji fotograficznej z kontroli
 • Dostęp do instrukcji kontroli jakości 
 • Identyfikacja miejsca powstawania uszkodzeń wyrobów
 • Sortowanie list powstałych błędów oraz ich wskaźnik występowania
 • wydruki etykiet informacyjnych dla uszkodzonych wyrobów

Paletowanie

Moduł może posłużyć do automatyzacji procesu układania produktów na palecie - można w tym celu wykorzystać panele dotykowe i czytniki kodów kreskowych. Zapewniona zostaje całkowita kontrola wyrobów, które mają znaleźć się na palecie, a dodatkowo automatycznie nadawane są w systemie kolejne numery palet. Po zapełnieniu palety może zostać wykonany wydruk etykiet.

Obsługa kooperacji

W programie został wykorzystany mechanizm operacji alternatywnych, który jest niezbędnym narzędziem w procesie kooperacji. Dodatkowo możliwe jest prowadzenie magazynów kooperanta. Mechanizm zapewnia użytkownikowi całkowitą kontrolę nad materiałem zleconym do kooperacji.
Po zakończeniu produkcji kooperant ma za zadanie zameldować ten fakt poprzez zdalny pulpit - bezpośrednio w module.

Diagram Gantta

Diagram Gantta jest graficzną prezentacją harmonogramu produkcji. Przedstawia przebieg procesu produkcji w 3 układach: zleceń produkcyjnych - Główny Harmonogram Produkcji (podzielony na trzy zbiory: w produkcji, w planowaniu oraz wszystkie) oraz jednostek roboczych i gniazd produkcyjnych. Graficzne odzwierciedlenie planu wspomaga sterowanie produkcją.

 

Harmonogramowanie szczegółowe

Funkcjonalność wspiera planistów w zakresie automatyzacji procesu planowania głównego harmonogramu produkcji.


Moduł Zarządzanie produkcją może także być zintegrowany z systemem typu APS (ang. Advenced Planing and Scheduling).
System Streamsoft posiada możliwość pełnej integracji z systemem APS Preactor.


Powrót

Handlowo-Magazynowy:

Moduł Handlowo-Magazynowy pozwala na obsługę wielu magazynów, przeznaczony jest do dowolnych firm handlowych, usługowych, produkcyjnych. Jest on w pełni zintegrowany z wszystkimi modułami systemu StreamSoft Prestiż, a dodatkowo zgodny jest z wymogami Unii Europejskiej.

Obsługa sprzedaży

Moduł Handlowo-Magazynowy umożliwia tworzenie ofert, na których w późniejszym czasie można tworzyć zamówienia od odbiorców. Zamówienia takie mogą zostać również stworzone bezpośrednio w module, bez wcześniejszego tworzenia oferty. Zamówienia te rezerwują towar na magazynie oraz mają wpływa na stan dyspozycyjny.

obieg dokumentów handlowychIstnieje możliwość tworzenia cenników dla dowolnych kontrahentów, grup kontrahentów oraz na wybrane kartoteki lub grupy kartotek.
  Ceny dla klienta mogą zostać ustalone na podstawie istniejącej już ceny lub ustalonego procentu rabatu od dowolnej ceny. Gdy zajdzie potrzeba można wyłączyć z promocji i umów dowolne kartoteki lub kontrahentów.
Dodatkowo każdy kontrahent może mieć przypisane indywidualne warunki sprzedaży, określające formy płatności i ich terminy, formy dostawy, limity kredytowe jak również blokady sprzedaży. Limity mogą zostać określone m.in. na maksymalną liczbę dni do zwrotu opakowań, maksymalną wartość kredytu, maksymalną liczbę dni nieterminowej płatności.

Oprogramowanie umożliwia wystawianie następujących dokumentów sprzedaży: faktur VAT, dostaw wewnątrzwspólnotowe, paragonów, korekt ilościowo-wartościowych, faktur do paragonów, faktur do dokumentów WZ, faktur VAT do WZ z wielu magazynów.
W trakcie wystawiania dokumentów sprzedaży użytkownik zostanie poinformowany o bieżącym stanie rozrachunków z danym odbiorcą. W tym czasie kontroli podlega również limit kredytowy oraz jego ogólne warunki sprzedaży.
Korekty (również korekty wielokrotne) mogą zostać wystawione dla ilościowo-wartościowych dokumentów. Na dokumentach uwzględniany jest mechanizm płatnika i odbiorcy.
W module można również przygotowywać wzorce, a następnie na ich podstawie generować dokumenty.

W wersji programu StreamSoft Prestiż wbudowana została możliwość Elektronicznej wymiany dokumentów (EDI). Dzięki temu możliwe jest importowanie oraz eksportowanie dokumentów w formie elektronicznej między kontrahentami. Moduł pozwala na obsługę następujących formatów EDI: DIFACT, ECOD, EC-DIST oraz kolejnych wersji dla tych formatów.

W module można również rejestrować dane związane ze sprzedażą utraconą. Jej wynikiem może być brak towaru na magazynie lub w ofercie. Informacje o utraconej sprzedaży pozwolą poznać potencjalne zyski, które można było by osiągnąć gdyby towar był dostępny.

Dodatkowo, gdy klient ma takie wymagania, można zdefiniować inne nazwy i indeksy dla sprzedawanych towarów i umieścić je na wydruku.
W module można również przygotować wzorce, a następnie na ich podstawie automatycznie wygenerować dokumenty.

Obsługa zakupów

Dodawanie towarów na magazyn odbywa się na podstawie następujących dokumentów: faktura VAT nabycie wewnątrzwspólnotowe, faktura wewnętrzna dla potrzeb nabycia wewnątrzwspólnotowego, paragon, faktura VAT RR, itp.
Można tego dokonać również na podstawie dokumentów ilościowych uzupełnianych fakturami VAT (np. fakturą do PZ, fakturą do PZ - nabycie wewnątrzwspólnotowe, przyjęciem zakupu do dokumentów PZ z wielu magazynów). Można także wystawić wielokrotne korekty ilościowo-wartościowych dokumentów zakupu.
Za pomocą modułu można tworzyć dokumenty magazynowe, takie jak przerzuty międzymagazynowe (MM), rozchody wewnętrzne (RW), przyjęcia wewnętrzne (PW), wydania na zewnątrz (WZ), przyjęcia z zewnątrz (PZ).
Moduł Handlowo-Magazynowy umożliwia również rejestrowanie dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych wraz z możliwością generowania deklaracji VAT-UE.
Zakupów można dokonywać również poza Unią Europejską, gdyż moduł pozwala na wprowadzenie zakupu importowego oraz obliczenie ceny zakupu w PLN z automatycznym udziałowym wliczeniem w cenę towaru transportu do granicy jak i od niej.
  Inwentaryzację w programie można dokonywać w dowolnym dniu, można również w jej trakcie używać zewnętrznych urządzeń, aby ją usprawnić.
Inwentaryzacja może zostać przeprowadzona również według miejsc składowania towaru lub po numerach seryjnych.
Program współpracuje z urządzeniami zewnętrznym takimi jak drukarki fiskalne (POSNET, ELZAB), kasy fiskalne, kolektory danych, urządzeniami PDA, wagami elektronicznymi, drukarkami kodów kreskowych, czytnikami kodów kreskowych.

system pozwala na obsługę opakowań zbiorczych i kaucjonowanych - wspomaga wszelkie czynności związane z ich rozliczaniem. Można w nim rejestrować przyjęte i wydane opakowania, wydawać odpowiednie dokumenty, jak również można w nim kontrolować opakowania nierozliczone.
Dodatkowo moduł może współpracować z modułem rozrachunki, co pozwoli na kontrolę zobowiązań i należności przedsiębiorstwa (dla kontrahentów, właścicieli, pracowników) z możliwością wystawiania kompensat, wezwań do zapłaty, not odsetkowych, różnic kursowych.
Integracja ta pozwoli ponadto na prowadzenie kas i banków, generowanie raportów kasowych, ewidencję, wydruk, nadruk przelewów i dowodów wpłaty, pozwoli na dokonywanie przelewów do ZUS i Urzędów Skarbowych.

Moduł umożliwia również tworzenie raportów i zestawień na podstawie wielu już gotowych jak również na podstawie własnych, stworzonych w innych modułach.
Zaletą modułu jest również to, że można analizować jego dane w zewnętrznych programach (korzystających z mechanizmów ODBC), takich jak Excel, Access, itp.

dokument handlowy streamsoft

Zaawansowane funkcje dostępne w wersji Streamsoft PRESTIŻ:

 • System elektronicznej wymiany dokumentów EDI - system zapewnia obsługę procesu wymiany dokumentów pomiędzy różnymi aplikacjami partnerów gospodarczych
 • Obsługa miejsc składowania - zapewnia uzyskanie precyzyjnych informacji o położeniu danego towaru w magazynie
 • Obsługa numerów seryjnych - w systemie możliwe jest wprowadzanie na stan magazynowy, przeglądanie oraz wydawanie towarów ze specyfikacją unikalnych numerów przypisanych każdemu egzemplarzowi towaru
 • Obsługa zamienników - rozwiązanie to pozwala użytkownikom systemu na zdefiniowanie dla każdego towaru, jego zamiennika oraz wyszukiwanie zamienników wg kodów
 • Obsługa numerów katalogowych - rozwiązanie to pozwala na definiowanie i wyszukiwanie dla danej kartoteki magazynowej wielu numerów katalogowych różnych firm
 • Obsługa numerów dostaw - umożliwia kontrolowanie obrotu towarów wg numerów dostaw, umożliwiając sprawdzenie, którzy klienci kupili daną partię towaru
 • Obsługa współczynników rotacji i zalegania - pozwala optymalizować zamówienia
 • Obsługa deklaracji INTRASTAT - zarówno dla firm, które przekroczyły próg asymilacji jak i dla takich, które przekroczyły próg specyficzny
 • Możliwość definiowania i realizacji "gratisów" - gratisy, stanowią spis kartotek przeznaczonych do wydania klientowi, który spełnił określone warunki zakupu
 • Rejestracja oraz analiza sprzedaży utraconej - pozwala zidentyfikować przyczyny sprzedaży utraconej i zapobiec jej wystąpieniu w przyszłości
 • Rejestracja i analiza braków w ofercie - umożliwia sporządzenie listy rzeczy, których firma nie posiada jeszcze w swojej ofercie, a klienci często o nie pytają
 • Definiowanie indeksów i nazw na dokumenty dla kontrahentów - rozwiązanie to pozwala na wystawianie dokumentów dla klienta z nazwami i indeksami takimi, jakimi posługuje się klient
 • Grupowa realizacja dokumentów WZ - system umożliwia wygenerowanie wielu faktur sprzedaży z wielu dokumentów WZ
 • Ewidencja i edycja zapytań ofertowych do dostawców - rozwiązanie to umożliwia stworzenie bazy informacji na temat możliwości naszych dostawców, a tym samym lepsze zarządzanie czasem dostaw w firmie
 • Rejestracja umów z dostawcami i algorytmy kontroli ceny zakupu - mechanizm ten pilnuje, aby dokumenty PZ lub faktury miały ceny uzgodnione na umowie z dostawcą
 • Ewidencja i edycja zamówień wewnętrznych - umożliwia przyjmowanie zamówień od własnych jednostek organizacyjnych i tworzenie rezerwacji
 • Edycja zapotrzebowań wewnętrznych - pozwala na stworzenie jednostkom organizacyjnym firmy zapotrzebowania na brakujące towary
 • Planowanie przerzutów międzymagazynowych w firmach oddziałowych - rozwiązanie to pozwala tak zaplanować przerzuty do oddziałów, aby automatycznie uzupełnić sprzedaż z podanego okresu
 • Obsługa kompletów - rozwiązanie to pozwala tworzyć i sprzedawać komplety z elementów znajdujących się w magazynie firmy
 • Zestawienia proceduralne - umożliwiają tworzenie analiz spełniających specyficzne wymagania klienta
 • Eksport tabel bazy danych
 • Możliwość dołączania do bazy, dokumentów powiązanych z kartoteką towarową i kontrahentem - rozwiązania umożliwia dołączanie dokumentów zewnętrznych (np. umowy, certyfikaty, opisy), zgromadzonych w różnego rodzaju plikach (pdf, doc, jpg itd.)
 • Przypisanie cen sprzedaży do magazynów - użytkownik systemu może przypisać do każdego z założonych magazynów, odpowiednią cenę sprzedaży
 • Wczytywanie danych z kolektorów danych - inwentaryzacja i pozycje dokumentów
 • Możliwość definiowania specyficznych uprawnień dedykowanych do firmy - dostęp do wybranych magazynów, miejsc sprzedaży, kas itp.
 • Analiza rejestru logowania - zapewnia kontrolę użytkowników systemu poprzez pamiętanie czasu logowania do programu i operatora, który się logował

 


Powrót

Logistyka Magazynowa:

Moduł Logistyka Magazynowa  usprawnia obsługę magazynu z obsługą miejsc składowania.W module umożliwionosprawne generowanie dokumentów logistycznych, systematyzujące pracę dla poszczególnych magazynierów, obsługę jednostek logistycznych oraz wsparcie procesów  magazynowych wysokiego składowania (WMS).

Moduł Logistyka Magazynowa umożliwia :

 • wizualizację rozmieszczenia regałów na magazynach wraz z poziomem jego zatowarowania.
 • planowanie optymalnej marszruty dla magazynierów wg definiowanych kryteriów,
 • analizę i drukowanie statystyk pracy magazynierów,
 • podział magazynów na strefy magazynowe, (przyjęć, wydań, zmiany miejsca.)
 • Podział stref magazynowych:
 • weryfikację przyjęć i wydań
 • obsługa kodów kreskowych zgodnych ze standardem GS1 - generowanie i odczytywanie
 • obsługę numerów: GTIN (Global Trade Item Number),
 • obsługę numerów :SSCC (Serial Shipping Container Code),
 • obsługę IZ (Identyfikator Zastosowania).

Dokumenty dyspozycji

W module Logistyka możliwa jest obsługa zdarzeń dla dokumentów dyspozycji:

 • dyspozycja magazynowa przyjęcie wewnętrzne,
 • dyspozycja magazynowa przyjęcie zewnętrzne,
 • dyspozycja magazynowa wydanie wewnętrzne,
 • dyspozycja magazynowa wydanie zewnętrzne,
 • dyspozycja magazynowa zmiana miejsca,
 • dyspozycja magazynowa spisu z natury.


Moduł Logistyka Magazynowa ściśle współpracuje z Magazynem Mobilnym Streamsoft.

Na mobilnych urządzeniach magazynierzy mają wgląd do listy swoich zadań. Zadania wydawane są w postaci dyspozycji. 
Dyspozycje, mogą być wcześniej wprowadzone w module Logistyka możliwa jest także obsługa zadań ad hoc, które nie były wcześniej zaplanowane.

Korzyści z użytkowania Magazynu mobilnego:
 • znaczne usprawnienie procesów przyjęć i wydań magazynowych,
 • monitorowanie statusu realizacji dyspozycji (kontrola pracy magazynierów),
 • możliwość zgłaszania problemów z poziomu urządzeń mobilnych
 • wyświetlanie wszystkich zadań z poziomu urządzenia mobilnego,
 • eliminacja błędów podczas wprowadzeniu danych,
 • eliminacja dokumentacji papierowej,
 • pełnaintegracja z systemem ERP,
 • bierząca informacja o stanach magazynowych - bez opóźnień,
 • łatwość lokalizacji towaru na magazynie,
 • intuicyjny interfejs.Finanse i Księgowość:

 (FK)

jest modułem wspomagającym pracę działu księgowości w firmach o różnym profilu działalności. Moduł jest w pełni zgodny z ustawą o rachunkowości. Można za jego pomocą składać deklaracje podatkowe drogą elektroniczną, można również wysyłać deklaracje AVT-7 oraz VAT-UE do systemu e-deklaracje.

obieg dokumentów fk

Cechy modułu:

 • Duża elastyczność modułu wynikająca z możliwości budowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w postaci wielopoziomowej i wielowymiarowej struktury drzewiastej
 • Prostota obsługi programu zapewniona przez wygodny interfejs użytkownika. Wykonywanie operacji możliwe jest na kilka sposobów, w zależności od indywidualnych upodobań. Wygląd programu, okna, kolejność i wielkość kolumn, sposoby sortowania, filtrowania, itp. są zapamiętywane dla każdego użytkownika niezależnie
 • Spójność struktury danych, wynikająca z zastosowania procedur kontrolujących kompletność transakcji
 • Wielopoziomowy system praw dostępu do poszczególnych opcji oraz zasobów
 • Łatwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb użytkownika, poprzez prostą modyfikację standardowych ustawień systemu, np. wzorców dekretacji dokumentów, formularzy, itd.
 • Obsługa towarów z odwrotnym obciążeniem.
 • Moduł jest w pełni zintegrowany ze wszystkimi modułami systemu STREAMSOFT Prestiż

Plan kont

Możliwe jest używanie dowolnej długości syntetyki i analityki dla każdego konta, analityka kont może zostać oparta o słowniki, które wynikają z budowy organizacyjnej firmy (kasy, banki, magazyny, katalog kontrahentów, stawki podatku VAT oraz słowniki definiowane dla potrzeb indywidualnych)

Operacje księgowe

Wiele operacji księgowych jest wykonywanych automatycznie, można tworzyć rozliczenia międzyokresowe kosztów, rozdzielnik kosztów, przeksięgowania pomiędzy zespołem "4" i "5", rozbudowany system generowania not odsetkowych, automatyczne obliczanie różnic kursowych.

Wzorce dekretacji dokumentów

Wszelkie dokumenty, które zostaną wprowadzone do systemu są dekretowane na właściwe konta według definiowanych wzorców dekretów. Dopóki zadekretowane dane nie zostaną zatwierdzone można je w dowolny sposób modyfikować.

Walutowość

Można prowadzić rozliczenia wielowalutowe na dowolnym koncie wraz z automatycznym obliczaniem różnic kursowych.
Moduł umożliwia automatyczne pobieranie kursów walut NBP przez Internet.

Zestawienia, raporty, deklaracje

Dzieki opcji zestawień można w prosty sposób otrzymać wiele informacji. Z zestawień można tworzyć raporty na podstawie wielu kryteriów, wraz z uwzględnieniem wielu rodzajów sortowania oraz filtrowania danych.
Ponadto raporty, dzienniki, księgi rachunkowe, rejestry VAT, deklaracje podatkowe, rachunki zysków i strat, bilanse mogą zostać wydrukowane.

Mechanizmy kontrolujące

Można prowadzić bieżącą kontrolę należności i zobowiązań, zarówno w polskiej walucie jak i walutach obcych. Można automatycznie naliczać w nich noty odsetkowe za zwłokę.
Można drukować wezwania do zapłaty, przelewów, potwierdzeń sald, itp. Moduł zapewnia kontrolę poprawności wpisanych danych pod względem rachunkowym, umożliwia również kontrolę kręgu kosztów.

Rok obrachunkowy

Rok obrachunkowy można dowolnie określać, nie musi się on pokrywać z rokiem kalendarzowym.

Definiowanie wskaźników finansowych

Za pomocą kalkulatora kont moduł pozwala na tworzenie i obliczanie własnych wskaźników finansowych

Rozliczanie produkcji

Dzięki pełnej integracji systemu możliwe jest precyzyjne rozliczanie kosztów produkcji wytworzonej jak i produkcji w toku.
Automatyzacji rozliczania produkcji poprzez meldunki zwrotne daje nam mozliwość kontroli procesu wytwarzania.

Import danych z innych systemów

W module możliwe jest importowanie oraz eksportowanie danych z innych systemów zewnętrznych. Można tego dokonać dla planów kont, definicji dekretów, definicji dokumentów, kontrahentów i wzorów księgowych.

Zaawansowane funkcje dostępne w wersji Streamsoft Prestiż:

 • Tworzenie wielu alternatywnych planów kont - rozwiązanie umożliwia stworzenie w systemie planów kont związanych ze specyfiką firmy, nie wchodzących do jej bilansu
 • Tworzenie zaawansowanych wzorów w automatach księgowych - automaty umożliwiają księgowanie żądanych wartości według określonych parametrów oraz mogą wykonywać się w oparciu o wzory zdefiniowane przez użytkownika systemu
 • Definiowanie oraz realizacja automatycznego rozdzielnika kosztów - rozwiązanie to pozwala na definiowanie rozdzielników, które automatycznie rozdzielają koszty na dowolnie wybrane konta. Ponadto rozdzielniki umożliwiają bogatą analizę kosztów występujących w danej firmie
 • Zestawienia proceduralne - umożliwiają tworzenie analiz spełniających specyficzne wymagania klienta, w oparciu o mechanizm przetwarzania danych
 • Automatyczna dekretacja dokumentów po wystawieniu
 • Możliwość użycia wzorów w definicjach dekretów - pozwala wydzielić koszty dla jednostek organizacyjnych, korzystać z operacji arytmetycznych podczas definiowania dekretów, itp
 • Definiowanie wyjątków w analitykach kont - rozwiązanie to umożliwia zmianę numeru analityki wpływającej na tworzenie numeru konta
 • Typ dokumentu księgowego rozbudowanego o słowniki - rozwiązanie wykorzystywane w firmach wielooddziałowych, umożliwiające oddzielną numerację dokumentów księgowych dla magazynów, miejsc sprzedaży, zakupu
 • Możliwość zastrzeżenia rozrachunków z wybranymi kontrahentami dla uprawnionych operatorów
 • Elektroniczny import wyciągów bankowych - rozwiązanie umożliwia importowanie wyciągów bankowych do systemu
 • Słownik zleceń umożliwiający powiązanie dowolnych analityk księgowych oraz wykorzystanie ich do dekretacji dokumentów związanych ze zleceniem
 • Możliwość budowania planu kont z wykorzystaniem znaków liter i cyfr
 • Możliwość prowadzenia równolegle rachunkowości bilansowej i podatkowej
 • Wycena rozrachunków na dowolny dzień (np. ostatni dzień roku obrachunkowego) z późniejszym oddzielnym obliczeniem różnic bilansowych i podatkowych
 • Tworzenie zaawansowanych analiz definiowanych przez użytkownika
 • Prowadzenie rachunków walutowych oraz przerzuty środków walutowych pomiędzy bankami/ kasami z zachowaniem metody wyceniania waluty wg FIFO
 • Rozliczanie delegacji i zaliczki pracownika

 

Powrót

CRM Zarządzanie kontaktami:

Moduł CRM

przeznaczony jest do zarządzania kontaktami (klientami), dzięki czemu każdy z nich zostanie kompleksowo obsłużony. Znajdzie zastosowanie w takich działach jak np. marketing, telemarketing, dział handlowy, itp. Moduł pozwoli na przegląd historii kontaktów z klientem i zaproponowania mu najlepszego rozwiązania.  CRM w systemie Streamsoft Prestiż może zostać również wykorzystany do pozyskiwania klienta, poprawienia organizacji pracy w przedsiębiorstwie, kontroli projektów, itp.
Używanie modułu pośrednio sprowadza się do rejestracji, planowania i śledzenia realizacji wpisanych zdarzeń. Zdarzeniami mogą być dowolne sprawy, zadania, projekty i kontakty.
Najważniejszym miejscem w programie to tzw. drzewo spraw, w którym jest możliwość przeglądania i edycji wszystkich zdarzeń. Zdarzenia mogą zostać wyświetlone w formie tabeli lub drzewa pokazującego zależności między zdarzeniami.

planowanie w CRMJak wiadomo pozyskanie nowego klienta jest o wiele droższe od utrzymania istniejącego, więc warto zainwestować w możliwość utrzymania więzi z klientem.
Narzędzie to jest niezwykle przydatne podczas wdrażania i utrzymywania standardów zarządzania jakością opartych na normach ISO.
Wykorzystanie modułu CRM pozwoli na lepszą komunikację miedzy odpowiednimi osobami. Poprawiony zostanie podział obowiązków, co z kolei przełoży się poprawienie efektywności pracy.
Moduł wspomaga procesy workflow, gdyż umożliwia przekazywanie informacji, zadań i dokumentacji do wybranych użytkowników realizujących zadania na podstawie przyjętych procesów w przedsiębiorstwie.

Moduł posiada możliwość prowadzenia kartoteki firm zawierających słownik osób kontaktowych, słwonik szczebli, funkcji i kompetencji, zapis wykonanych czynności, rejestrację różnych typów kontaktów z klientami, harmonogramowanie zadań.
Zadania mogą zostać dodane w sposób graficzny - poprzez tzw. kalendarz zadań. Mogą one zostać zaplanowane niezależnie zarówno dla każdego operatora jak również grupy operatorów.
W module możliwe jest również prowadzenie korespondencji seryjnej (w postaci elektronicznej oraz tradycyjnej).

Zaawansowane funkcje dostępne w programie Streamsoft Prestiż:

 • Obsługa planowania miesięcznego - umożliwia miesięczne planowanie sprzedaży, planowanie kontaktów z klientem oraz pozyskiwanie nowych kontrahentów przez przedstawicieli handlowych. Usprawnia kontrolę wykonania założonych planów
 • Program lojalnościowy - jest to narzędzie, które umożliwia firmie budowanie trwałych relacji z klientami, poprzez zastosowanie systemu nagród za zdobyte punkty. Program lojalnościowy skierowany może być do wszystkich lub wybranych klientów firmy. Zazwyczaj ma charakter długookresowy i nastawiony jest na częsty kontakt z klientem. Jego istotą jest jak najdłuższe zatrzymanie klienta w czasach ostrej walki konkurencyjnej
 • Ankiety - pozwalają na definiowanie w systemie różnego rodzaju ankiet dla kontrahentów. Możliwe jest tworzenie ankiet zawierających podstawowe informacje o kontrahencie, ankiet rozpoznawania kontrahenta, kwestionariuszy osobowych, itp. Za pomocą odpowiednio opracowanych ankiet można badać również satysfakcję klienta
 • Obsługa reklamacji - funkcjonalność ta umożliwia sprzedawcy lub producentowi rejestrowanie zgłoszeń reklamacyjnych oraz kontrolę nad przebiegiem reklamacji od klientów

 

Powrót

Kadry i Płace:

posiada wszelkie wymagane cechy systemu do obsługi działu kadr i płac. Mogą z niego korzystać firmy zatrudniające od kilkunastu do kilku tysięcy pracowników. Obsługuje i drukuje umowy zlecenie, o dzieło oraz umowy o pracę, w tym godzinowe, akordowe i ryczałt miesięczny.

kadry i płace streamsoftJest on w pełni zgodny z programem płatnik, umożliwia również generowanie deklaracji zgłoszeniowych wszystkich typów - dla pracowników oraz pracodawcy.
  Moduł umożliwia również składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, dzięki obsłudze systemu e-Deklaracje. Można wysyłać następujące formularze: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8S, PIT- R i IFT-1/ IFT-1R, wraz z rozwojem i zmianą przepisów mogą pojawić się kolejne.

Moduł zapewnia pełną obsługę ewidencji danych kadrowo-płacowych. Zawiera kilkadziesiąt standardowych zestawień kadrowo-płacowych wraz z możliwością zdefiniowania i zapisu własnych.
Pozwala na wydruk wielu formularzy, w tym, PIT-11, PIT-40, umów o pracę, ewidencji czasu pracy, zaświadczeń o dochodach, oświadczeń, upoważnień i innych. Umożliwia prowadzenie kartotek osobowych wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie, w których można zapisać ok 100 podstawowych informacji dla każdego pracownika. Dodatkowo można wprowadzić nieograniczoną ilość cech, dowolnie definiowanych przez użytkownika.

W wersji Prestiż można każdy wbudowany algorytm liczenia płac rozbudować o dodatkowe składniki kwotowe jak również można określić ich sposób wliczania do zasiłków, urlopu, funduszy ZUS, itd.
Wszelkie standardowe składniki płacowe mają zaimplementowany sposób ich wyliczania, który jest zgodny z bieżącymi przepisami prawnymi.

okno kadrowe streamsoftDodatkowo Streamsoft Prestiż posiada pełną obsługę zakładów pracy chronionej. Posiada możliwość wprowadzania danych związanych z niepełnosprawnością pracowników, można generować dokumenty rozliczeniowe do systemu PFRON SODiR OffLine. Wykorzystanie modułu zapewni pełną ewidencję historii pracy - ewidencjonowany jest ruch zatrudnionych i zwolnionych pracowników w firmie, prowadzi również ewidencję pracy wewnątrz firmy, takich jak np. zmiana stanowiska. Uwzględniane mogą być również absencje pracownika, jego spóźnienia, wyjścia, itp. Istnieje również możliwość importu danych z systemów RCP (Rejestracji Czasu Pracy).

  Do tworzenia listy płac można wykorzystać system wzorców, dzięki czemu można przydzielić ten sam sposób obliczeń wielu grupom płacowym i stworzyć listy płac poprzez te same algorytmy. W danym miesiącu można wyliczać i drukować dowolną liczbę list płac, a składniki płacowe i wygląd odcinka płacowego użytkownik może dowolnie modyfikować.
Wyliczone listy płac są automatycznie zamykane, co przekłada się na zachowanie spójności danych z wydrukami, a ponadto gwarantuje wysoki poziom ochrony informacji.
Składniki wynagrodzeń w module są automatycznie naliczane w oparciu o obecności i absencje, dodatkowo uwzględnia je w generowanych deklaracjach do programu płatnik.

Moduł zawiera również system przypomnień, które mogą przypominać obsługującemu użytkownikowi o kończących się umowach, zbliżających kursach, o konieczności odbycia badań okresowych, itp.
Można wyeksportować dane do formatu zgodnego z programem Excel lub bezpośrednio modułu Finanse i księgowość, co przekłada się na możliwość księgowania poszczególnych osób jak i całych grup pracowników.

Zaawansowane funkcje dostępne w programie Streamsoft Prestiż:

 • Bogata biblioteka wzorców algorytmów, pozwalających bardzo szybko ułożyć algorytmy liczenia płac dla nowych grup i ich dalszą modyfikację. Każdy składnik może mieć wzór określony przez użytkownika lub może być wyliczany standardowo
 • Opcja pożyczek (Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, pożyczki mieszkaniowe, itd.), umożliwiająca drukowanie standardowych formularzy, kontrolę nad udzielanymi pożyczkami oraz przekazywanie danych o ratach pożyczki do list płac
 • Rozdzielnik kosztów umożliwiający zestawienie składników płacowych, według zawartych w słownikach miejsc powstawania kosztów oraz ich standardowe przypisanie do poszczególnych pracowników
 • Opcja "Rekrutacja" - pozwalająca na zarządzanie wakatami w zakładzie pracy
 • Możliwość importu składników płacowych z systemów zewnętrznych
 • Zmianowe kalendarze czasu pracy

 

Powrót

Zamówienia internetowe B2B:

 B2B

Moduł usprawnia obsługę sieci sprzedaży oraz oddziałów firmy. Klienci z którymi współpracuje firma i  posiadający odpowiednie uprawnienia mają możliwość kontroli swoich zobowiązań, mogą dodawać nowe zamówienia jak również śledzić stan ich realizacji.

Dodatkowo za pomocą modułu B2B można usprawnić pracę wielooddziałowych przedsiębiorstw nie posiadających wspólnego magazynu, gdyż w module tym można kontrolować stany magazynowe oddziałów oraz przeprowadzać przesunięcia magazynowe.
Dzięki dostępowi do Internetu można bez przeszkód mieć dostęp do aktualnej oferty w czasie rzeczywistym, gdyż wprowadzenie zmian w bazie powoduje ich automatyczne uaktualnienie. Moduł jest w pełni z integrowany z systemem Streamsoft Prestiż.

B2B streamsoft

Główne cechy modułu:

 • Ceny wyświetlane na stronie, wyliczane są z uwzględnieniem wszystkich warunków handlowych klienta: aktualnych promocji, umów handlowych, promocji ilościowych, waluty, itp.
 • Obsługa zamienników. Ofertę towarową można rozszerzyć o listę zamienników, którą klient może włączyć podczas przeglądania produktów
 • Obsługa numerów katalogowych. Dla każdego towaru można wprowadzić listę numerów katalogowych jego producentów. Aplikacja umożliwia wyszukiwanie po wszystkich listach numerów katalogowych oraz wyświetlanie głównego numeru producenta
 • Historia zamówień. Aktualna informacja o stanie realizacji zamówienia, dokumentach handlowych, warunkach dostawy, itp
 • Kontrola zobowiązań i warunków handlowych
 • Rozszerzony opis kartoteki towarowej o wybrane cechy definiowane, uwagi, zdjęcie towaru
 • Wyszukiwanie wg wybranych rodzajów grup kartotekowych
 • Słownik grup użytkowników powiązanych z wybraną listą magazynów lub oddziałów
 • Wprowadzanie zamówień z możliwością wyboru rodzaju dokumentu handlowego (np. faktura, paragon, itp.) oraz dodatkowych uwag dla operatora systemu
 • Potwierdzenia przyjęcia zamówienia, które otrzymuje operator i zamawiający poprzez email
 • Dodatkowa kontrola adresu sieciowego. Dostęp każdego klienta ograniczony może być do jednego adresu sieciowego, klasy adresów lub listy adresów i klas

 

Powrót

Środki Trwałe:

 

Moduł systemu Streamsoft Prestiż przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji, aktualizacji, amortyzacji i inwentaryzacji majątku trwałego, wartości niematerialnych oraz prawnych. Ewidencja odbywa się poprzez dokumenty przyjęcia, likwidacji, zmiany użytkownika, ulepszenia, zmniejszenia oraz przeszacowania.
  Jest on w pełni zintegrowany z systemem finansowo-księgowym systemu Streamsoft Prestiż, dzięki czemu możliwa jest pełna dekretacja obliczanych odpisów i dokumentów obrotu majątkiem.
Amortyzację można ująć w aspekcie podatkowym i bilansowym.
Rok obrachunkowy może zostać otwarty i zamknięty w dowolnym miesiącu kalendarzowym.

środki trwałe streamsoftProgram umożliwia obliczanie odpisów amortyzacyjnych (generowanych z uwzględnieniem metod amortyzacji: liniowej, degresywnej, jednorazowej, 30% po przyjęciu, itp.) oraz tworzenie planów amortyzacji na bieżący rok oraz prognozy na kolejne, dzięki czemu możliwe jest wybranie korzystniejszej metody amortyzacyjnej.
Moduł uwzględnia szczególne przypadki amortyzacji, takie jak amortyzacja sezonowa lub ulgi inwestycyjne. Może ograniczyć wartości środka trwałego, dla której amortyzacja stanowi kosztu uzyskania. Moduł umożliwia również generowanie wydruków i zestawień, takich jak wydruki tabeli amortyzacyjnej, planu amortyzacji, ewidencji oraz zestawień zgodne z wymaganiami ustawy o rachunkowości.

Dla lepszego dostosowania programu można wykorzystać mechanizm cech i grup, dzięki czemu można tworzyć własne parametry charakterystyczne dla określonych środków trwałych. Cechą może np być data kolejnego przeglądu samochodu, nr atestu maszyny, itp.
Z kolei mechanizm grup jest oparty został o wielopoziomową drzewiastą strukturę stworzoną w dowolny sposób przez użytkownika, jeden środek trwały może znaleźć się w wielu niezależnych grup.

Istnieje specjalna wersja modułu środki trwałe, która umożliwia obsługę drukarek etykiet oraz obsługę kolektorów danych. Wykorzystanie tej funkcjonalności umożliwi przeprowadzenie inwentaryzacji za pomocą kodów kreskowych.

Moduł środki trwałe pozwala na wprowadzenie wartości odzyskanej dla wartości bilansowej środka trwałego w zgodności z wymogami MSR (Międzynarodowych Standardów Rachunkowości).
Może ona ograniczyć amortyzację bilansową środka trwałego poprzez pomniejszenie miesięcznego umorzenia z zachowaniem tego samego okresu lub skrócenie okresu amortyzacji bez dokonywania miesięcznej wartości umorzenia.

Powrót

Wyposażenie:

 

Wyposażenie jest modułem przeznaczonym do wspomagania pracy działu księgowości. Umożliwia ewidencjonowanie składników majątku nie zaliczanych do środków trwałych oraz nie podlegających amortyzacji. Przeprowadzana ewidencja jest ilościowo-wartościowa i jest potrzebna do przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.

wyposażenie streamsoftModuł umożliwia rozliczanie inwentaryzacji. Jest ona rozliczana zgodnie z wprowadzonym podziałem na pola spisowe w słowniku Jednostek organizacyjnych.  Moduł obsługuje ewidencję na podstawie zdefiniowanych dokumentów obrotu: przyjęcie, zmiana miejsca użytkowania, likwidacja, zmiana wartości. Dzięki temu możliwe jest zapisanie i przedstawienie całej historii kartoteki.
W module wyposażenie możliwe jest grupowanie składników wyposażenia wg: grup rodzajowych, jednostek organizacyjnych, osób materialnie odpowiedzialnych oraz grup definiowanych przez użytkownika.
Dodatkowo możliwe jest łączenie wyposażenia w obrębie zdefiniowanej przez użytkownika grupy lub dowolnej ilości grup użytkownika.

Moduł posiada tzw. mechanizm cech, który posiada bardzo uniwersalne zastosowanie i szeroki wachlarz możliwości. Umożliwia tworzenie własnych parametrów charakteryzujących wyposażenie, takich jak np okres gwarancji.

Dodatkowo w module można tworzyć wydruki i zestawienia - zarówno standardowych jak i własnych. Oprócz wydruków zbiorczych, możliwe jest również wydrukowanie protokołu przyjęcia i zdania odpowiedzialności materialnej.

Powrót

Kasy fiskalne:

Moduł Kasy Fiskalne w systemie Streamsoft Prestiż przeznaczony jest do obsługi detalicznych i hurtowych rozproszonych sieci handlowych, z wykorzystaniem Internetu. Pozwala na prowadzenie analitycznej bazy sprzedaży zawierającej dokładne informacje o każdej transakcji przeprowadzonej w kasie.
Aby łatwiej można było zorientować się w ilości sprzedaży można tworzyć raporty. Można stworzyć np. raport o czasowym rozkładzie sprzedaży wybranych produktów, grup produktów, itp.

sprzedaż detaliczna streamsoft prestiżModuł Kasy Fiskalne umożliwia również definiowanie zadań cyklicznych dla kas fiskalnych. Zadaniami cyklicznymi mogą np. być odbiory sprzedaży, aktualizacje baz towarowych, itp.

Główne cechy modułu:

 • Centralna baza danych dla wszystkich punktów handlowych
 • Zabezpieczenie ciągłości sprzedaży podczas chwilowych wyłączeń prądu lub braku dostępu do Internetu
 • Szybki dostęp do informacji o sprzedaży, rotacji towaru, itp
 • Pełna integracja z modułem Handlowo-Magazynowym oraz modułem Finanse i Księgowość
 • Programowanie i aktualizacja baz towarowych
 • Programowanie i aktualizacja listy kodów EAN
 • Programowanie i aktualizacja kartotek opakowań kaucjonowanych oraz powiązań opakowań i towarów (tandemy)
 • Programowanie i aktualizacja form płatności
 • Odbiór informacji o sprzedaży i płatnościach oraz wydaniach i zwrotach opakowań kaucjonowanych
 • Współpraca z kasami systemowymi firmy Posnet

 

Powrót

ABI Business Intelligence:

 

Moduł analiz biznesowych ABI przeznaczony jest do tworzenia różnorodnych analiz. Jego wykorzystanie przyczyni się do uproszczenia zarządzania informacjami przechowywanymi w firmie.
Jest on oparty na technologii hurtowni danych. Zastosowana w module wizualizacja może mienić zbiory danych w czytelne informacje, co z kolei wpłynie na proces decyzyjny.

ABI analizy biznesoweAnalizy mogą zostać dostosowane do potrzeb klienta, gdyż opracowywane są na podstawie struktury danych i obszarów biznesowych firmy. Każdy z modułów tematycznych takich jak sprzedaż, zaopatrzenie, magazyn, rozrachunki, analizy finansowe ma wbudowane standardowe analizy i posiada możliwość tworzenia własnych analiz.
Odpowiednio skonfigurowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb analizy z poszczególnych modułów tematycznych ABI, stanowią przestrzeń analityczną zbudowaną na fundamencie hurtowni danych. Niewątpliwą zaletą architektury ABI jest możliwość rozbudowy o nowe zagadnienia merytoryczne.
Moduł ABI można wykorzystać do badania trendów, określania prognoz, określania procentowych udziałów, itp.

Za pomocą systemu ABI można np. określić kluczowych klientów w odpowiednich branżach, śledzić poziomy rabatów (dzieląc je na produkty i klientów), wykonywać analizy zyskowności produktów, sprawdzać postępy w realizacji zadań, przewidzieć nieprawidłowe zachowania lub transakcje.
Aplikacja jest podzielona na 2 wersje: ABI Standard oraz ABI Premium.
ABI standard - przeznaczony jest dla mniej wymagających klientów i niewielkich firm, które posiadają niewielkie bazy danych. Z tej wersji powinny skorzystać firmy, które wykonują analizy z modułu Handlowo-Magazynowego w zakresie sprzedaży, zaopatrzenia i magazynów.
ABI Premium - przeznaczony jest dla firm, w których analizy nie dotyczą wyłącznie gospodarki magazynowej. Wersja Premium posiada między innymi możliwość tworzenia analiz zapisów księgowych na kontach, stanów magazynowych na każdy dzień, monitorowania sytuacji firmy za pomocą Karty Wyników. Przeznaczony jest do dużych baz danych.
 

Budowa ABI Business Intelligence

System składa się z hurtowni danych, anlizatora danych oraz narzędzia administratora.
Hurtownia danych gromadzi informacje zbiorcze na osobnym serwerze SQL. Dane te są oddzielone od danych w bazie transakcyjnej. Dodawanie danych do hurtowni może odbywać się o dowolnie zaplanowanym terminie - najlepiej wykonywać to w nocy, by nie obciążać serwera danych.

Analizator nosi nazwę ABI Analizator i jest on wykorzystywany do raportowania i publikowania, gdyż dzięki niemu użytkownik ma bezpośredni odstęp do danych znajdujących się w hurtowni danych.
Analizator posiada narzędzie tzw drążenia danych, które pozwala na docieranie do coraz bardziej szczegółowych informacji dostępnych w raporcie.

Narzędziem przeznaczonym do zarządzania systemem jest ABI Administrator. Można za jego pomocą zarządzać użytkownikami, grupami użytkowników lub operatorów.
 

ABI Business Intelligence - przykładowe zastosowania:

 • Ranking sprzedaży oddziałów i poszczególnych sprzedawców
 • Porównanie uzyskanej marży wg asortymentu i grup asortymentu
 • Analiza wzrostu sprzedaży dla wybranego odbiorcy lub kontrahenta
 • Obroty firmy
 • Sprzedaż wg sposobów płatności
 • Dynamika sprzedaży wg regionów geograficznych
 • Analiza sprzedaży wg przedstawicieli handlowych
 • Analiza dokumentów wg kierowcy
 • Analiza marży sprzedaży wg miejsc sprzedaży
 • Pełna analiza dokumentów i stanów magazynowych oraz wartości magazynów
 • Rachunek wyników firmy i poszczególnych oddziałów
 • Analizy zaopatrzenia

 

Powrót

Akwizycja, Vanselling:

Akwizycja, Vanselling to moduł przeznaczony dla firm posiadających osoby pracujące poza siedzibą. Program PRESELL pozwoli kadrze zarządzającej być w ciągłym kontakcie z handlowcami i oglądać ich wyniki.

Główne cechy modułu:

 • Automatyzacja procesu eliminuje powstawanie błędów przy wprowadzaniu danych do systemu magazynowo-księgowego
 • Oszczędność czasu przy wystawianiu faktur i innych dokumentów
 • Możliwość natychmiastowego rozpoczęcia realizacji zamówienia, tuż po przyjęciu go przez przedstawiciela
 • Uzupełnienie dokumentacji papierowej przepływem danych w postaci elektronicznej zapewnia minimalizację błędów jakościowych i ilościowych
 • Bardziej wydajna praca sprzedawcy
 • Eliminacja możliwości nadużyć
 • Lepsze planowanie załadunków
 • Skrócenie czasu rozliczeń w centrali firmy
 • Zwiększenie efektywności czasu pracy sprzedawcy
 • Pełna informacja o zadłużeniach, udzielanych kredytach kupieckich- eliminacja nietrafionych kredytów
 • Połączenie telefoniczne palmtopów przedstawicieli z centralnym systemem firmy usprawnia proces zbierania zamówień, zdobywanie nowych i utrzymywanie już istniejących kontaktów
 • Zmniejszenie kosztów kadrowych poprzez redukcję zatrudnienia w dziale fakturowania i magazynowym
 • Redukcja kosztów połączeń telefonicznych i faxowych
 • Redukcja kosztów księgowych. Bezbłędne naliczanie podatków, rabatów, promocji
 • Poprawa efektywności pracy magazynu przez eliminacje błędów oraz planowe obniżenie stoków magazynowych

Moduł dzieli się na na dwie aplikacje mobilne - jedna w zastosowaniu vansellingowym, druga w presellingowym.
Aplikacja PRESELL dla vansellingu przeznaczona jest głównie dla przedstawicieli handlowych, sprzedających produkty wraz z wystawianiem dokumentów sprzedaży (faktur VAT) i pobieraniem należności (KP). Przed opuszczeniem firmy przez handlowca, musi on dokonać synchronizacji palmtopa z systemem finansowo-księgowym. Synchronizacja powoduje to, że posiada najnowsze informacje o swoich kontrahentach, warunkach handlowych, dodatkowo posiada listę nierozliczonych faktur, zna stany magazynowe oraz aktualne ceny.
Bezpośrednio z palmtopa ma on możliwość wydruku faktur u klienta.

Po skończonym dniu pracy może po raz kolejny zsynchronizować się z systemem w firmie. Może tego dokonać na 2 sposoby: bezpośrednio w siedzibie firmy lub poprzez sieć GSM. Zapis dokumentów w systemie firmy może nastąpić na 2 sposoby: automatycznie lun na żądanie operatora systemu.

Druga aplikacja - dla presselingu - przeznaczona jest dla handlowców, których głównym zadaniem jest zbieranie zamówień, w których wymagana jest znajomość stanów magazynowych w firmie. Synchronizacja może odbywać się poprzez sieć GSM, dzięki czemu są na bieżąco mogą odbierać informacje z głównego magazynu. Pobierane są dane, które uległy zmianie.
Do poprawnego działania synchronizacji konieczne jest zainstalowanie aplikacji PRESELL SERWER, która zarządza wymianą danych. System nie wymaga zaawansowanej wiedzy informatycznej do jego obsługi i konfiguracji.

Powrót

Serwis:

 

przeznaczony jest do firm usługowych, warsztatów samochodowych oraz firm zajmujących się serwisem różnego rodzaju sprzętu. Wykorzystanie modułu ułatwi wykonywanie codziennych czynności i zapewni szybki dostęp do niezbędnych informacji.
Jest on dodatkowo w pełni zintegrowany zintegrowany z modułem Handlowo-Magazynowym, co pozwala na automatyzację procesu obsługi klientów, poprzez możliwość wystawiania dokumentów zleceń napraw, dokumentów magazynowych lub sprzedaży.
  Dodatkowo umożliwia analizę historii napraw i pracy serwisantów.

zarządzanie serwisem streamsoft prestiż

 


 

 Powrót